Gmina Wieruszów

Smaller Default Larger

Ogłoszenie o przetargu

Burmistrz Wieruszowa ogłasza na I ustny przetarg nieograniczony.

1. PRZEZNACZENIE I OPIS NIERUCHOMOŚCI

Sprzedaży podlega nieruchomość zabudowana budynkiem po byłym Kółku Rolniczym, (budynek gospodarczo – socjalny w złym stanie technicznym), położona w Jutrkowie, oznaczona w ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego Wieruszowie jako działka nr 437/3, o powierzchni 0,4332 ha, stanowiąca własność Gminy Wieruszów, dla której Sąd Rejonowy w Wieluniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr. KW SR1W/00098941/8. nieruchomość zlokalizowana jest w południowej, początkowej części miejscowości Jutrków. Przylega do drogi gruntowej, która łączy się z asfaltową drogą powiatową 470 E biegnącą z Wieruszowa przez Teklinów do Jutrkowa. Nieruchomość ma kształt trapezu i uzbrojona jest w sieć wodociągową i energetyczną. Najbliższe sąsiedztwo stanowią działki niezabudowane.Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Wieruszów. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obowiązującym do dnia 27.09.2012r. nieruchomość położona była na terenach zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej, aktualnie tereny zabudowy zagrodowej. Działy III i IV księgi wieczystej są wolne od obciążających i ograniczających nieruchomość wpisów.

 

2. CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 70.000,00 zł. Minimalne postąpienie w licytacji – 3 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych wynosi: 2.100,00 zł.

3. TERMIN ORAZ MIEJSCE PRZETARGU

Przetarg odbędzie się w dniu 01.08.2013r. o godzinie 9.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wieruszowie, ul. Rynek 1-7, sala 27.

4. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w kwocie 7.000,00 zł. Wadium z zaznaczeniem, której nieruchomości dotyczy, należy wpłacać gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Wieruszowie, ul. Rynek 1-7, pokój nr 57 w godz. od 8.00 do 15.00, bądź przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Wieruszowie w PKO BP O/ Wieruszów nr 46 1020 4564 0000 5102 0060 0619, najpóźniej do dnia 26.07.2013r. Za datę wniesienia wadium uiszczonego przelewem uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Wieruszowie. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy notarialnej wadium nie podlega zwrotowi.

Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia przetargu. Sprzedaż działek zabudowanych zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 i pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2011, Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) Na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy istnieje możliwość zrezygnowania ze zwolnienia od podatku VAT i wyboru opodatkowania dostawy podatkiem VAT, o ile w protokole przeprowadzonego przetargu osoba wyłoniona jako nabywca złoży oświadczenie, że jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny i zadeklaruje, że wybiera opodatkowanie dostawy podatkiem VAT, a następnie przed podpisaniem umowy notarialnej złoży wraz z Gminą Wieruszów, właściwemu dla Nabywcy Naczelnikowi Urzędu Skarbowego, zgodne oświadczenie o wyborze opodatkowania podatkiem VAT. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie wyznaczony przez organizatora w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nie przystąpienie do zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie powoduje przepadek wadium, a organizator odstąpi wówczas od zawarcia umowy. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Burmistrz Wieruszowa zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów. Granice działki nie będą geodezyjnie wznawiane ani okazywane na gruncie. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Wieruszowie, ul. Rynek 1-7, lub telefonicznie pod numerem tel. 62- 78-32-635.

1. Pion Finansowo – Księgowy – Główna Księgowa:
- Dział Finansowo – Księgowy
- Stanowisko ds. płac i ZUS,
- Stanowisko ds. ekonomicznych.
2. Zakład Remontowo – Budowlany, Wodociągów i Kanalizacji:
- Oczyszczalnia ścieków.
3. Zakład Usług Komunalnych i Transportu:
- Warsztat mechaniczny,
- Stacja Kontroli Pojazdów.
4. Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.
5. Zakład Energetyki Cieplnej.
6. Stanowisko ds. pracowniczych i sekretariat.
7. Stanowisko ds. zaopatrzenia i magazyn.
8. Stanowisko ds. BHP i ppoż.

Statystyki

13967886
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Miesiąc
Poprzedni miesiąc
Wszystkie dni
25066
67525
407645
13312839
232179
1301153
13967886

Twoje IP: 54.204.185.107
Server Time: 2016-12-04 11:09:32